Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ SỐ 1 THANH HÓA"
Tác giả: "HOÀNG DUY XUYÊN "
Từ khóa/ Chủ đề: HOÀN THIỆN
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
CÔNG TÁC
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ SỐ 1 THANH HÓA
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Loan
Năm bảo vệ: 2022
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: 112
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Loan
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: