Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG NHỚ HÌNH CỦA HỢP KIM NỀN Ni-Ti
Tác giả: Lý Thị Phương
Từ khóa/ Chủ đề: NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG NHỚ HÌNH
HỢP KIM NỀN Ni-Ti
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Viết Báu
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 72
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Viết Báu
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/03/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: