Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP PRASEODYML (Pr) ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA VẬT LIỆU SẮT ĐIỆN KHÔNG CHÌ Bi0.5Na0.5TiO3"
Tác giả: ĐỖ TRỌNG TRANG
Từ khóa/ Chủ đề: "NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP PRASEODYML (Pr) ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ
VẬT LIỆU SẮT ĐIỆN KHÔNG CHÌ Bi0.5Na0.5TiO3"
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Đức Dũng
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 49
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Đức Dũng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/03/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: