Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "QUẢN LÝ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THANH HÓA "
Tác giả: "LÊ CÔNG TRUNG "
Từ khóa/ Chủ đề: "QUẢN LÝ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Ngô Chí Thành
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 99
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Ngô Chí Thành
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: