Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG THANH HÓA
Tác giả: KHƯƠNG THỊ HẢI YẾN
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
CHI CỤC HẢI QUAN
KHẨU CẢNG THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Hoằng Bá Huyền
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 99tr
Nơi bảo vệ: Khoa KTQT-KD
Chuyên ngành: KTQT- KD
Người hướng dẫn: TS. Lê Hoằng Bá Huyền
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 04/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: