Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ THANH HÓA
Tác giả: ĐỖ THỊ MINH HẠNH
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ CHI TRẢ
CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Ngô Chí Thành
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 115tr
Nơi bảo vệ: Khoa KT - QTKD
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Ngô Chí Thành
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: