Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY HÀ THANH
Tác giả: LÊ VĂN HOÀNG
Từ khóa/ Chủ đề: ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
TỔNG CÔNG TY HÀ THANH
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Việt
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 26tr
Nơi bảo vệ: Khoa KT - QTKD
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Việt
Lượt tải về: 6 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: