Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG NGHI SƠN
Tác giả: LÊ XUÂN TƯ
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ $ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU $ CHI CỤC HẢI QUAN $ CỬA KHẨU CẢNG NGHI SƠN
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Phương
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 109tr
Nơi bảo vệ: Khoa KT - QTKD
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Phương
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: