Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Sử dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) trong đánh giá hoạt động sản xuất tại Trung tâm Kinh doanh – VNPT Thanh Hóa
Tác giả: Lê Mạnh Hà
Từ khóa/ Chủ đề: thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC)
đánh giá hoạt động sản xuất
Trung tâm Kinh doanh – VNPT Thanh Hóa
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Kim Thanh
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 105tr
Nơi bảo vệ: Khoa KT - QTKD
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Kim Thanh
Lượt tải về: 3 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: