Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Xây dựng và sử dụng hệ thống mã hiệu hóa ngôn ngữ tiếng Anh theo chủ đề trong dạy học học phần Phiên dịch 3 cho sinh viên ngành ngôn ngữ Anh
Tác giả: Nguyễn Thị Quyết
Từ khóa/ Chủ đề: Xây dựng và sử dụng
hệ thống mã hiệu hóa ngôn ngữ
tiếng Anh theo chủ đề
dạy học học phần Phiên dịch 3
sinh viên ngành ngôn ngữ Anh
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Ngoại Ngữ
Số: ĐT - 2001 - 36
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 94 tr
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2024 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: