Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM BỘ BIẾN ĐỔI ĐA MỨC MMC SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU CHẾ NLM CẢI TIẾN
Tác giả: TS. Trần Hùng Cường
Từ khóa/ Chủ đề: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM
BỘ BIẾN ĐỔI ĐA MỨC MMC
SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU CHẾ NLM CẢI TIẾN
Tóm tắt: - Xây dựng mô hình BBĐ MMC ba pha có 12SM trên mỗi pha phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên ngành Kỹ thuật điện.
- Xây dựng được hệ thống mạch đo, mạch điều khiển cho BBĐ MMC có 12SM trong mỗi pha.
- Thực hiện mô phỏng và thực nghiệm thuật toán điều chế NLM cải tiến cho bộ biến đổi đa mức MMC.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Kỹ thuật – Công nghệ
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 60 tr
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2024 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: