Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Qũy tín dụng nhân dân xã Quảng Hợp
Tác giả: PHẠM THỊ NGUYỆT
Từ khóa/ Chủ đề: Thực trạng hoạt động kinh doanh
Qũy tín dụng nhân dân xã Quảng Hợp
Người biên mục: Vân
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 66 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: QTKD
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 29/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: