Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thanh Hóa
Tác giả: Lê Hà Vi
Từ khóa/ Chủ đề: giải pháp nâng cao
nâng cao chất lượng tín dụng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thanh Hóa
Người biên mục: Thành
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Th.S. Nguyễn Thị Loan
Năm bảo vệ: 2012
Số trang: 70tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Tàì chính ngân hàng
Người hướng dẫn: Th.S. Nguyễn Thị Loan
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 09/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: