Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNN&PTNT Sầm Sơn
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài
Từ khóa/ Chủ đề: Một số giải pháp
hạn chế rủi ro tín dụng
chi nhánh NHNN&PTNT Sầm Sơn
Người biên mục: Thành
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Trần Phương Hoa
Năm bảo vệ: 2012
Số trang: 78tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Tàì chính ngân hàng
Người hướng dẫn: Trần Phương Hoa
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 09/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: