Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ THÀNH PHỐ THANH HÓA
Tác giả: ThS. BÙI THỊ NINH
Từ khóa/ Chủ đề: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
QUYẾT ĐỊNH MUA
NGƯỜI TIÊU DÙNG
THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
THÀNH PHỐ THANH HÓA
Tóm tắt: Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định mua BHNT của người tiêu dùng trên TP Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao các hoạt động của DNBH để người tiêu dùng nhanh có quyết định mua BHNT.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Số: ĐT-2021-07
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 123tr
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 27/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: