Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯƠNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HOC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HOC HỒNG ĐỨC
Tác giả: Ths. Mai Thi ̣Hồng
Từ khóa/ Chủ đề: chất lương dịch vu ̣đào tao
sự hài lòng của người hoc
trường đai ḥoc Ḥồng Đức.
Tóm tắt: Đánh giá mối quan hê ̣giữa chất lương dịch vu ̣đào tao và sự hài lòng của người hoc tai trường đai ḥoc Ḥồng Đức. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề xuất môt ̣ số kiến nghi ̣nâng cao chất lương dịch vu ̣đào tao của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu hoc tâp của sinh viên.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: KT - QTKD
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 163tr
Lượt tải về: 9 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 09/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.