Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: GIẢI PHÁP NÂNG MỨC CHUẨN SAU ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THEO TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tác giả: TS. Lê Thị Hồng
Từ khóa/ Chủ đề: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH KẾ TOÁN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Tóm tắt: Đánh giá được thực trạng kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán của trường Đại học Hồng Đức theo tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Kế toán
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 140TR
Lượt tải về: 17 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.