Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÕNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VẠN HOÀ, HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: LÊ VĂN SANG
Từ khóa/ Chủ đề: SỰ HÀI LÕNG
NGƯỜI DÂN
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VẠN HOÀ
TỈNH THANH HÓA
Quản trị kinh doanh
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Loan
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 92tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Loan
Lượt tải về: 9 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 23/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: