Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO
Tác giả: NGÔ VĂN THANH
Từ khóa/ Chủ đề: HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA
THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 121tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: