Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Tác giả: NGUYỄN HỮU ĐÔNG
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỰC HÀNH MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Vũ Quang Hải
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 137tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Vũ Quang Hải
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: