Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT KHU VỰC MIỀN NÚI, TỈNH THANH HOÁ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Tác giả: NGUYỄN QUANG HUY
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG
CÁC TRƯỜNG THPT KHU VỰC MIỀN NÚI
TỈNH THANH HOÁ
TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lương Trọng Thành
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 113tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Lương Trọng Thành
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: