Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC
Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Từ khóa/ Chủ đề: HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA
THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Dương Thị Thoan
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 139tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Dương Thị Thoan
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: