Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
Tác giả: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Từ khóa/ Chủ đề: HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
THÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA
THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 121tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: