Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG TỰ CHỦ Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CÁC HUYỆN ĐỒNG BẰNG TỈNH THANH HÓA
Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THEO ĐỊNH HƯỚNG TỰ CHỦ
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
CÁC HUYỆN ĐỒNG BẰNG TỈNH THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 118tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: