Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: “Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại NHTMCPCT Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa”
Tác giả: Lê Đức Việt
Từ khóa/ Chủ đề: Tín dụng ngân hàng $ thương mại
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: KL
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 64tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: TCNH
Người hướng dẫn: Ths. Nguyễn Cẩm Nhung
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 06/06/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: