Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ THIỆU TÂM (THIỆU HÓA, THANH HÓA) TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2016
Tác giả: LÊ TRỌNG CƯỜNG
Từ khóa/ Chủ đề: CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI
XÃ THIỆU TÂM
NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2016
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 136
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 28/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: