Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: LỊCH SỬ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT THIỆU ĐÔ (THIỆU HÓA, THANH HÓA)
Tác giả: LÊ THỊ THU HUYỀN
Từ khóa/ Chủ đề: LỊCH SỬ VĂN HÓA
VÙNG ĐẤT THIỆU ĐÔ THIỆU HÓA
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thanh Hải
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 102
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thanh Hải
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 28/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: