Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH TRONG TRƯỜNG HỢP MỰC NƯỚC SÔNG MÃ ĐẠT LŨ LỊCH SỬ"
Tác giả: PHẠM NGỌC ĐỨC
Từ khóa/ Chủ đề: "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH TRONG TRƯỜNG HỢP MỰC NƯỚC SÔNG MÃ ĐẠT LŨ LỊCH SỬ"
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Dũng
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 59
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Dũng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: