Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HỦA PHĂN, NƯỚC CHDCND LÀO"
Tác giả: SOMPHONE SOUKHAVONG
Từ khóa/ Chủ đề: "TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Huy Chính
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 99
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Lê Huy Chính
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: