Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƯNG TRONG ẢNH ĐƯỢC HỌC BỞI CÁC MÔN HÌNH MẠNG HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG
Tác giả: LÊ VĂN SÂM
Từ khóa/ Chủ đề: NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƯNG TRONG ẢNH ĐƯỢC HỌC BỞI CÁC MÔN HÌNH MẠNG HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS., TS. Phạm Thế Anh
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 64
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Người hướng dẫn: PGS., TS. Phạm Thế Anh
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/12/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: