Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA ĐÁP ỨNG CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018"
Tác giả: TRẦN THỊ SANG
Từ khóa/ Chủ đề: "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 124
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/09/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: