Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Tác giả: HOÀNG THỊ XUÂN
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON
HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH
TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS Dương Thị Thoan
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 116
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS Dương Thị Thoan
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 22/09/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: