Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HỦA PHĂN , NƯỚC CHDCND LÀO
Tác giả: Kanthong vilaysane
Từ khóa/ Chủ đề: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HỦA PHĂN , NƯỚC CHDCND LÀO
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: Huệ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Lan
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 119
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Lan
Lượt tải về: 8 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 16/04/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: