Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TẠI SỞ TÀI CHÍNH HỦA PHĂN
Tác giả: AM BOUNMANY
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
SỞ TÀI CHÍNH HỦA PHĂN
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Đặng Lan Anh
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 96
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. Đặng Lan Anh
Lượt tải về: 7 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 16/04/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: