Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018"
Tác giả: LÊ ĐỨC HOÀNG
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA
THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Thu Hà
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 117
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN "
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Thu Hà
Lượt tải về: 9 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/03/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: