Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC
Tác giả: LÊ THỊ THẮNG
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Minh Huệ
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 109
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Minh Huệ
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2020 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: