Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG
Tác giả: NGUYỄN LÊ THÚY MAI
Từ khóa/ Chủ đề: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Ngô Chí Thành
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 123
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. Ngô Chí Thành
Lượt tải về: 3 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2020 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: