Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HOÁ - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tác giả: NGÔ LÊ QUỲNH ANH
Từ khóa/ Chủ đề: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HOÁ - CÔNG TY CỔ PHẦN
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Lan
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 125
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Lan
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2020 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: