Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTX CẤP HUYỆN TỈNH NINH BÌNH THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC
Tác giả: NGUYỄN THỊ ĐỊNH
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTX CẤP HUYỆN TỈNH NINH BÌNH THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTX CẤP HUYỆN TỈNH NINH BÌNH THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 159
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTX CẤP HUYỆN TỈNH NINH BÌNH THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC
Lượt tải về: 16 Bình chọn:
Lượt xem: 1
Ngày tạo: 10/03/2020 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: