Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI F1 (LANDRACE X YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC GIỐNG DUROC VÀ PIDU TẠI TRẠI LỢN XÃ THIỆU PHÚ - HUYỆN THIỆU HÓA - TỈNH THANH HÓA
Tác giả: HỒ HỮU DANG
Từ khóa/ Chủ đề: NĂNG SUẤT SINH SẢN $ LỢN NÁI F1 $ PHỐI VỚI ĐỰC GIỐNG DUROC $ PIDU $ $THIỆU HÓA $ THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: ThS. Đỗ Ngọc Hà
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 56TR
Nơi bảo vệ: KHOA NLNN
Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y
Người hướng dẫn: ThS. Đỗ Ngọc Hà
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: