Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH LỚP 10
Tác giả: VŨ THỊ YẾN
Từ khóa/ Chủ đề: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC
THỰC TIỄN CHO HỌC SINH LỚP 10
Tóm tắt: Năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC VÀO THỰC TIỄN 22 CHO HỌC SINH LỚP 10 22
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: VÂN
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 85 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 85 TR
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: