Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC GIẢI TÍCH 11
Tác giả: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Từ khóa/ Chủ đề: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM
HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC GIẢI TÍCH 11
Tóm tắt: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀO DẠY HỌC GIẢI TÍCH Ở THPT
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC GIẢI TÍCH Ở TRƢỜNG THPT
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: VÂN
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 88 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 88 TR
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: