Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: “Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của 9 công nghệ thông tin trong dạy học Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian (Hình học 11) ở trường THPT”.
Tác giả: Mai Như Quỳnh
Từ khóa/ Chủ đề: “Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của 9 công nghệ thông tin trong dạy học
Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian (Hình học 11) ở trường THPT.
Tóm tắt: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN
VẬN DỤNG PPDH PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH HỌC 11) Ở TRƯỜNG THPT
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: VÂN
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 94 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 94 TR
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: