Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
Tác giả: TRẦN THỊ THANH
Từ khóa/ Chủ đề: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
DẠY HỌC ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG KHÔNG GIAN
QUAN HỆ SONG SONG
Tóm tắt: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ĐƢỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG Ở TRƢỜNG THPT
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PH&GQVĐ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ĐƢỜNG THẲNG VÀ MẶT PHĂNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: VÂN
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 94 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 94 TR
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: