Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT
Tác giả: LÊ THỊ DIỆU LINH
Từ khóa/ Chủ đề: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
HỌC SINH LỚP 10 THPT
Tóm tắt: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI PT & BPT CHO HỌC SINH THPT
MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHO HS THPT
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: VÂN
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 83 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 83 TR
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 06/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: