Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: BỒI DƯỠNG TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠY HỌC PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
Tác giả: NGUYỄN THỊ QUYÊN
Từ khóa/ Chủ đề: BỒI DƯỠNG TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DẠY HỌC PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
Tóm tắt: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC BỒI DƢỠNG TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC PHƢƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƢƠNG TRÌNH LOGARIT
Một số giải pháp nhằm bồi dương tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học phương trình mũ và phương trình logarit ở trường THPT
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: VÂN
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 67 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 67 TR
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 06/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: