Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Thực trạng sử dụng facebook của sinh viên trường Đại học Hồng Đức
Tác giả: Trương Thị Huy
Từ khóa/ Chủ đề: Thực trạng sử dụng facebook
sinh viên Đại học Hồng Đức
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Duyên
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 73tr
Nơi bảo vệ: Khoa KHXH
Chuyên ngành: Xã hội học
Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Duyên
Lượt tải về: 6 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: