Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thượng mại Thiệu Vũ
Tác giả: Hoàng Thị Thúy
Từ khóa/ Chủ đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thượng mại Thiệu Vũ
Người biên mục: vân
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 69 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: QTKD
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 29/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: