Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành
Tác giả: NGUYỄN THỊ DUYÊN
Từ khóa/ Chủ đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng
Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành
vốn cố định
Người biên mục: Vân
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 67 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: QTKD
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 29/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: