Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: XÂY DỰNG MỘT SỐ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐÍCH HÌNH THÀNH CÁC BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH DẠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO
Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Từ khóa/ Chủ đề: XÂY DỰNG MỘT SỐ KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
CHỦ ĐÍCH HÌNH THÀNH
BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH DẠNG
TRẺ MẪU GIÁO
Người biên mục: Vân
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 81 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: GDMN
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 22/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: