Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: XÂY DỰNG MỘT SỐ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐÍCH HÌNH THÀNH CÁC BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH DẠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO
Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Từ khóa/ Chủ đề: XÂY DỰNG MỘT SỐ KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
CHỦ ĐÍCH HÌNH THÀNH CÁC BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH DẠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO
Tóm tắt: Xây dựng một số kế hoạch tổ chức hoạt động học có chủ đích hình thành các biểu tượng về hình dạng cho trẻ mẫu giáo
Xây dựng một số kế hoạch tổ chức hoạt động học có chủ đích hình thành các biểu tượng về hình dạng cho trẻ mẫu giáo
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: Vân
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 81 tr
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 81 tr
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 22/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: